Navigatie

Algemene Voorwaarden

Hieronder een redelijk standaard zakelijke tekst waarin wij allebei beschermd worden: zowel jij als koper/ opdrachtgever, als Hieris Illustrations. Als je een bestelling plaatst bij hierisillustrations.nl of via info@hierisillustrations.nl ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. 

 

Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1
1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hieris Illustrations en op alle met Hieris Illustrations aangegane overeenkomsten.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Hieris Illustrations is ingestemd.

1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hieris Illustrations in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5 Hieris Illustrations behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.6 Door het gebruik van de internetsite van Hieris Illustrations en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.7 Hieris Illustrations is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

Hoofdstuk 2
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Hieris Illustrations is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een persoonlijke offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Hieris Illustrations via elektronische weg verzonden.

Deze zijn door Hieris Illustrations ontvangen. – de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; – de Koper heeft laten weten akkoord te gaan met een offerte en dit akkoord is door Hieris Illustrations ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging, al dan niet per e-mail, aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres. Deze overeenkomst kan door Hieris Illustrations herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Hieris Illustrations de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en Hieris Illustrations komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Hieris Illustrations gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Hieris Illustrations garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Hoofdstuk 3
3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Bezorging en bijbehorende bezorgkosten worden na de bestelling besproken, de bezorgkosten zijn voor rekening van de Koper. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

Hoofdstuk 4
4. Betaling

4.1 Hieris Illustrations zal tot uitvoering van de overeenkomst overgaan na ontvangst van de betaling, zoals die in de opdrachtbevestiging is weergegeven. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: bankoverboeking en contant op locatie.

4.2 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Hieris Illustrations als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

Hoofdstuk 5
5. Levering en leveringstijd

5.1 In beginsel streeft Hieris Illustrations ernaar om bestellingen binnen 1 week na ontvangst van de betaling af te leveren. Het product wordt pas geleverd indien de betaling ofwel contact is ontvangen danwel op rekeningnummer: NL72RABO0307528626

5.2 Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Hieris Illustrations kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd of opgehaald gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

5.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Hoofdstuk 6
6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en bij defecten zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen zeven (7) dagen) contact op te nemen met Hieris Illustrations. Ruilen is uitsluitend mogelijk in overleg. De Koper krijgt een vervangend product of zijn/haar geld terug, zulks ter keuze van Hieris Illustrations en de Koper in overleg exclusief de verzendkosten.

Hoofdstuk 7
7. ‘Niet tevreden, geld terug’-garantie

7.1 De Koper is gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van het betreffende product. De Koper dient Hieris Illustrations hiervan per brief of e-mail op de hoogte te stellen, onder opgave van het bestelnummer.

7.2 Hieris Illustrations zal binnen 30 werkdagen na ontvangst van het bericht van ontbinding het door Koper betaalde bedrag retourneren.

Hoofdstuk 8
8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Hieris Illustrations is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Hoofdstuk 9
9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Hieris Illustrations dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

9.2 Indien een tekening in schets is goedgekeurd, met welk elektronisch medium dan ook, kan het product niet meer worden aangepast. Dit geldt ook voor de kleurkeuzes en het formaat.

9.3 Aangezien de producten van Hieris Illustrations allen met de hand vervaardigd worden garandeert Hieris Illustrations niet dat elk product exact gelijk is aan de foto op de website of aan de door de Koper ter beschikking gestelde afbeelding. Kleuren, ontwerpen en formaten van geleverde producten kunnen verschillen vertonen met de op de website getoonde of voor de Koper aangeleverde foto’s en specificaties.

9.4 Hieris Illustrations is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Hieris Illustrations kan niet aansprakelijkheid gehouden worden voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.5 Indien Hieris Illustrations om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

9.7 De Koper is gehouden Hieris Illustrations te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Hieris Illustrations zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

Hoofdstuk 10
10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Hieris Illustrations niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Hoofdstuk 11
11. Intellectuele eigendom

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Hieris Illustrations, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi, auteurs, merk, tekeningen en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming Hieris Illustrations, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

11.4 Een product van Hieris Illustrations mag niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of digitaal aangeboden worden op het internet, of elk ander elektronisch medium, zonder toestemming van Hieris Illustrations.

Hoofdstuk 12
12. Persoonsgegevens

12.1 Hieris Illustrations zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken voor Administratieve doeleinden.

Hoofdstuk 13
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 De rechter in de vestigingsplaats van Hieris Illustrations is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Hieris Illustrations of overeenkomsten die met haar gesloten zijn kennis te nemen.

Hoofdstuk 14
14. Voorwaarden cadeaubon en kortingsbon

14.1 Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn geldig op de gehele voorraad van Hieris Illustrations en de aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW.

14.2 Indien de waarde van een gekozen product hoger ligt dan de waarde van de cadeaubon of kortingsbon dient het resterende bedrag bijbetaald te worden. De gehele waarde van de cadeaubon of kortingsbon dient in één bestelling gebruikt te worden, een eventueel resterend bedrag geeft geen recht op restitutie. De cadeaubon of kortingsbon is niet tegen contant geld inwisselbaar, ook niet na een beroep op de in artikel 7 genoemde garantie. De cadeaubon of kortingsbon kan niet als een eventuele aanbetaling worden gebruikt.

14.3 De cadeaubon of kortingsbon heeft een geldigheid van 12 maanden na de afgiftedatum, welke is vermeld op de cadeaubon.

14.4 Aanpassen van waarde, afgifte datum, en/of volgnummer maakt de cadeaubon of kortingsbon ongeldig.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2020 Hieris Illustrations | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel